h

Nieuw gemeentehuis

24 maart 2017

Nieuw gemeentehuis

Maandag 20 maart was een bewogen raadsvergadering. Moeilijke onderwerpen en veel insprekers.

Dat het raadsvoorstel over Meerwijck veel stof zou doen opwaaien, was voorspelbaar. En dat er veel insprekers zouden zijn dus ook. Ik ga er niets over schrijven; voor al uw vragen kunt u terecht bij Joke, die ook op de vergadering het woord deed.

In verhouding had ik een klein onderwerp, maar desalniettemin eentje die de nodige zorgen kent: het nieuwe gemeentehuis van de nieuwe gemeente.

Door de vele insprekers was het inmiddels elf uur geweest. We hadden net besloten om de besluitvormende raadsvergadering, die na de opiniërende vergadering gepland stond, door te schuiven naar 27 maart. Daar kwam bij dat veel fracties al door hun spreektijd heen waren.
Omdat wij ook mensen zijn, die af en toe willen slapen, heb ik mijn bijdrage ingekort en de wethouder gevraagd mijn overige vragen schriftelijk te beantwoorden. Leuk voor ons dat we die vragen zo beantwoord kunnen krijgen, maar een raadsvergadering is openbaar en bezoekers en luisteraars krijgen op deze manier de antwoorden niet. En voor wie stellen we ze? Ik had ook vóór de vergadering de griffie, een ambtenaar of de wethouder kunnen vragen. Maar het doel is dat de antwoorden openbaar worden om zo een transparant gemeentebestuur te hebben!

Daarom nu ook die vragen en antwoorden openbaar:

Tijdens de opiniërende bespreking van het raadsvoorstel over bovenstaand onderwerp is afgesproken dat de nog te stellen vragen schriftelijk afgehandeld zouden worden. Onderstaand de vragen van de SP met in cursief de antwoorden.

1. Hoewel de financiën van de drie gemeenten samengevoegd gaan worden, komt dit nu ten laste van HS. Past dat binnen de begroting 2017 zonder dat het ten koste gaat van het toch al fragiele weerstandsvermogen of andere voorzieningen? Is het wellicht nuttiger om dit meer te verdelen over de drie gemeenten?

Antwoord: Het voorbereidingskrediet gaat niet ten koste van het
weerstandsvermogen van HS. Het voorbereidingskrediet wordt t.z.t. betrokken in het beschikbaar te stellen uitvoeringskrediet en zodoende geactiveerd. De eerste jaarlasten worden in de begroting verwerkt van het jaar na realisatie (de verwachte oplevering is in 2020) en dus in de begroting van Midden-Groningen.

2. Waarom komt dit niet uit het herindelingsbudget? Zijn er misschien andere potjes, al dan niet bij andere overheden, waar dit weg kan komen? Ik noem bijvoorbeeld de RGA of de provincie.

Antwoord: Het herindelingsbudget is niet bedoeld om de kosten van permanente huisvesting te dekken. Er is wel een deelbudget voor tijdelijke huisvestingskosten dat ook overgeheveld is naar de Reserve fase 2 Het Kielzog (€ 1.050.000,--). De nieuwe gemeente Midden-Groningen zal zijn eigen huisvestingslasten moeten dekken, hier zijn geen andere potjes voor.

3. In een bijlage bij de behandeling van het overschot Kielzog, zat een meerjarenoverzicht van de reserve. Datzelfde overzicht bij dit stuk toont een aantal bedragen beduidend anders. Hoe zit dat? Welke kloppen er?

Antwoord: In de bijlage bij het raadsvoorstel over de afsluiting van fase 1 zaten twee overzichten van de reserve. Eén had betrekking op de ingeschatte uitgaven bij de
start van het project en de tweede had betrekking op de daadwerkelijke uitgaven die gedurende fase 1 zijn gedaan. Deze beide overzichten waren bedoeld om met elkaar te vergelijken en hadden uitsluitend betrekking op de huisvestingsvraag van de gemeente HS.

Het nu bijgevoegde overzicht betreft de geactualiseerde versie voor fase 2. Deze gaat over een andere tijdsperiode en heeft betrekking op de huisvesting van de hele organisatie van Midden-Groningen. Hierbij zijn nieuwe inschattingen gemaakt van de per jaar te maken kosten.

Tijdens de uitvoering van fase 2 en in ieder geval bij de afronding hiervan zal dit overzicht met ramingen worden vergeleken met de daadwerkelijk uitgegeven bedragen. Deze overzichten worden bij de afronding van fase 2 weer naar de raad gestuurd zoals dit nu ook gedaan is bij de afronding van fase 1.

Alle opgenomen bedragen kloppen, de overzichten van fase 1 kunnen echter niet zomaar met het overzicht van fase 2 vergeleken worden.

4. Bij het Kielzog was de afspraak dat er zoveel mogelijk zou worden ingezet op lokale ondernemers. Dat ging mis bij de reclame op de hekwerken. Kunnen we de toezegging krijgen dat er nu op alle vlakken wordt ingezet op lokale ondernemers?

Antwoord: Voor zover de te hanteren aanbestedingsregels dit toelaten wordt er zoveel mogelijk ingezet op lokale ondernemers. Hierbij wordt wel getoetst of de
opgegeven prijzen concurrerend zijn.

5. Beslaat dit voorbereidingskrediet enkel de centrale huisvesting of ook de steunpunten?

Antwoord: Ja, het voorbereidingskrediet heeft alleen betrekking op de centrale huisvesting.

Deze vragen zijn gesteld bij agendapunt 8 van de opiniërende raad van 20 maart.

U bent hier